Info

 
Kontakt
Home
Ksiega Gosci
Kontakt
Muslims News
Artykuly
Sklepy Halal
Sklepy z odzieżą
Medycyna
Prawo
Gminy Muzulmanskie w Polsce
Organizacje Muzułmańskie w Polsce
Polskie Ogranizacje Muzułmańskie Zagranicą
Strony www
Moja szahada
 

Organizacje Muzułmańskie w Polsce

MZR - Muzułmański Związek Religijny
http://www.mzr.pl

MZR

Gminy wyznaniowe są częścią struktury organizacyjnej Muzułmańskiego Związku Religijnego. Każda gmina ma swoją siedzibę i podlega jej określone terytorium. Gminy organizują życie religijne swoich członków. Gmina posiada osobowość prawną. W Muzułmańskim Związku Religijnym istnieją następujące gminy:

- Gmina Białystok - 15-490 Białystok, ul. Nowogródzka 2a/36:
Gmina Białystok zarejestrowana została w 1960 roku. Gmina posiada dom modlitw i Centrum Kultury Islamu w trakcie budowy.

- Gmina Bohoniki - 16-310 Sztabin, ul. Polna 24:
Wieś Bohoniki (obecnie w województwie podlaskim) nadana została w 1679 roku, przez Jana III Sobieskiego oddziałom tatarskim rotmistrzów Gazy Sieleckiego i Bohdana Kieńskiego, w zamian za zaległy żołd. To ci pierwsi osadnicy założyli tutaj gminę wyznaniową. Obecnie gmina posiada zabytkowy meczet drewniany, dwa cmentarze (w tym jeden czynny) i dom funduszowy.

- Gmina Bydgoszcz - 85-141 Bydgoszcz, ul. Emilianowska 5.

- Gmina Gdańsk - 80-347 Gdańsk, ul. Orłowska 1/2.

- Gmina Gorzów Wielkopolski - 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sczanieckiej 15d/2.

- Gmina Kruszyniany - 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 11/64:
Wieś Kruszyniany (obecnie w województwie podlaskim) nadana została w 1679 roku, przez Jana III Sobieskiego oddziałom tatarskim pułkownika Samuela Krzeczowskigo, w zamian za zaległy żołd. Gmina wyznaniowa w Kruszynianach istnieje najprawdopodobniej od drugiej połowy XVIII wieku. Obecnie gmina posiada meczet drewniany, cmentarz, dom funduszowy, działka (tzw. ziemia wakufowa) 35,89 ha.

- Gmina Poznań - 60-650 Poznań, ul. Obornicka 227, adres do korespondencji Fatima Pilarska, 60-645 Poznań, ul. Suchaczewska 14/2.

- Gmina Warszawa - 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 103, tel. 022 824 91 74.

- Gmina Warszawa - Fatih - 02-495 Warszawa, ul. Bodycha 41.

LM - Liga Muzułmańska w Polsce


http://www.islam.info.pl


Liga Muzułmańska w RP


Chwała Allachowi, Panu Światów i pokój niech będzie prorokowi Mohammadowi (Pokój z Nim), jego rodzinie, towarzyszom i wszystkim, którzy szli jego śladami aż do dnia ostatecznego.
Początki powstania Ligi Muzułmańskiej w RP
 Od momentu założenia Ligi (14 kwiecień 2001r) minęły trzy lata w ciągu, których wszystkie działania skierowane były na jej oficjalne zarejestrowanie. Zaangażowanie wielu muzułmanów zaowocowało sukcesem i w dniu 6 stycznia 2004 roku Liga Muzułmańska w RP została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. 
Liga powstała z inicjatywy polskich muzułmanów w odpowiedzi na rosnącą ich liczbę w Polsce oraz duże potrzeby społeczności muzułmańskiej.

Członkostwo Ligi:

 Liga Muzułmańska w RP to związek wyznaniowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zrzeszający polskich muzułmanów a także muzułmanów posiadających obywatelstwo polskie oraz muzułmanów ze stałym i czasowym pobytem w RP.

Obecnie Liga współpracuje z działającymi dotychczas na terytorium Polski stowarzyszeniami muzułmańskimi: Muzułmańskim Stowarzyszeniem Kształcenia i Kultury (MSKK) oraz Stowarzyszeniem Studentów Muzułmańskich (SSM) i dąży do zrzeszenia tych organizacji oraz do członkostwa w Związku Organizacji Muzułmańskich w Europie (FIOE).

Podstawy doktrynalne:

Liga odwołuje się w swojej działalności do źródeł islamu Koranu, Sunny, postępowań i rozstrzygnięć bogobojnych przodków i współczesnych uczonych w islamie

Cele statutowe Ligi to:

-szerzenie idei islamu, nauka i utrwalenie zasad religii islamu;

-sprawowanie muzułmańskich obrzędów religijnych;

-budowanie i zarządzanie ośrodkami kultu religii muzułmańskiej zgodnie z potrzebami Ligi;

-reprezentowanie interesów członków Ligi na forum krajowym i międzynarodowym;

-integracja ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej;

-podjęcie pozytywnej i kreatywnej współpracy w różnych sferach życia, w ramach społeczeństwa polskiego, pomiędzy członkami Ligi i wyznawcami innych religii;

-obrona praw człowieka, zwalczanie wszelkich przejawów rasizmu i nietolerancji.

Realizacja celów statutowych:

-organizowanie życia religijnego w celu zaspokojenia potrzeb religijnych członków Ligi;

-organizowanie konferencji i wykładów;

-emitowanie w radiu i telewizji programów religijno-moralnych, społecznych i kulturalnych;

-prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej;

-publikowanie artykułów i traktatów, w tym przetłumaczonych na język polski książek i innych wydawnictw;

-budowanie meczetów, domów modlitwy;

-zakładanie i rozszerzanie cmentarzy;

-prowadzenie ksiąg parafialnych (śluby, pogrzeby).

Władze Ligi: Władzami Ligi są:

1.   Kongres ogólny.

2.   Rada Naczelna.

3.   Rada Nadzorcza.

Osobami duchownymi Ligi są:

1.   Mufti Ligi w RP

2.   Imamowie

Organem opiniodawczym jest:

1.   Rada Imamów

Ośrodki i Oddziały Ligi:

Liga Muzułmańska posiada swoje ośrodki działalności muzułmańskiej na obszarze ośmiu województw w całej Polsce

Oddział w Warszawie

Oddział w Łodzi

Oddział we Wrocławiu

Oddział w Katowicach

Oddział w Krakowie

Oddział w Poznaniu

Oddział w Lublinie

Oddział w Białymstoku

Kierunki działalności Ligi:

Liga Muzułmańska w RP działa w niżej wymienionych sektorach:

1) Reprezentacja  islamu

-przedstawienie islamu jako religii pokoju, tolerancji i dialogu,

-organizowanie życia religijnego muzułmanów w Polsce,

-organizowanie raz w roku ogólnego zjazdu dla wszystkich muzułmanów w Polsce,

-reprezentowanie muzułmanów przed organami państwowymi,

-reprezentowanie polskich muzułmanów zagranicą.

2) Wydział Kobiet

-organizowanie spotkań religijnych dla kobiet w każdym oddziale w całej Polsce,

-Organizowanie konferencji, kursów dla kobiet z zakresu nauk  islamu i praktyk religijnych

-współpraca z krajowymi organizacjami kobiecymi.

3)Wydział Dzieci

- zapewnianie opieki nad rozwojem religijnym dzieci do 13 roku życia w szczególności poprzez organizowanie lekcji religii, wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych.

-opracowanie programu do nauki religii dla dzieci młodszych i starszych.

- organizowanie koloni, kursów oraz konkursów dla dzieci.

4) Wydział Edukacyjno-Kulturalny

-wydawanie książek o treści muzułmańskiej,

-wydawanie czasopisma muzułmańskiego „As-Salam" (As-Salam znaczy pokój),

-budowa i rozwój strony internetowej,

-Opracowanie programu dla nowych muzułmanów,

-przygotowanie programów edukacyjnych w celu organizacji spotkań religijnych w danych oddziałach Ligi,

-wydawanie książek dla dzieci o treści muzułmańskiej,

-przygotowanie programów telewizyjnych i radiowych oraz publikacja artykułów w prasie ogólnej.

-organizowanie dni kultury muzułmańskiej, wykładów i wystaw promujących sztukę i kulturę muzułmańską.

Wizja na przyszłość:

1)   Zrzeszenie muzułmanów i działających dotychczas organizacji muzułmańskich głównie Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich (SSM) i Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia i Kultury (MSKK).

4)   Dążenie do podpisania ustawy regulującej stosunek Państwa Polskiego do Ligi Muzułmańskiej w ramach naszych dążeń do integracji muzułmanów z polskim społeczeństwem.

5)   Realizacja budowy Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie.

6)   Ścisła współpraca z innymi muzułmańskimi związkami wyznaniowymi głównie w zakresie zaspokajania potrzeb religijnych i interesów muzułmanów w kraju i zagranicą.
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej

http://www.al-islam.org.pl/


Szyizm w Polsce

Bismillah-ir Rahman-ir Rahim

Witamy na pierwszej polskiej stronie internetowej przedstawiającej Islam w jego szyickiej postaci. Szi’at Ali, czyli stronnictwo Alego (as)  to drugi po sunnizmie nurt w Din (religii) Islamu. Za gwarancję pozostania na ścieżce prawdziwego Poddania uważamy podążanie za Sunną ostatniego ze 124.000 Boskich Posłańców – Proroka Muhammada (saws) – tak jak uczyli tego Ahlul-Bait (as) czyli potomkowie Świętego Proroka (saws), których uznajemy za prawowiernych Imamów – przywódców wspólnoty muzułmańskiej.

Naszym celem nie jest wprowadzanie podziałów ani odgrzewanie sporu sprzed tysiąca czterystu lat. Przeciwnie, chcemy budować jedność zgodnie ze słowami Imama Chomeiniego (ra):

„W Islamie kwestie takie jak rasa, język, narodowość czy geografia nie mają znaczenia. Muzułmanie, zarówno sunnici jak i szyici, są braćmi, a zatem są także równi i cieszą się wszystkimi islamskimi przywilejami oraz prawami.”

Jesteśmy jednak dumni z naszego szyickiego dziedzictwa i pragniemy wypełnić lukę w informacji na jego temat.

Insza Allah strona będzie regularnie aktualizowana, jeżeli ktoś z naszych Braci i Sióstr chciałby wnieść w nią swój wkład bądź podzielić się z nami uwagami i sugestiami na jej temat, prosimy o kontakt. Zapraszamy również do udziału w naszym forum dyskusyjnym, które jest otwarte dla wszystkich Muzułmanów oraz osób zainteresowanych Islamem.

Modlimy się by Allah przyjął nasz skromny wysiłek.

Allahu Akbar!
 

 


Heute waren schon 7 odwiedzający (21 wejścia) hier!
 
Informacje dotyczace redakcji
Email: ahmed4@o2.pl
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=