Info

 
Kontakt
Home
Ksiega Gosci
Kontakt
Muslims News
Artykuly
Sklepy Halal
Sklepy z odzieżą
Medycyna
Prawo
Gminy Muzulmanskie w Polsce
Organizacje Muzułmańskie w Polsce
Polskie Ogranizacje Muzułmańskie Zagranicą
Strony www
Moja szahada
 

Organizacje Muzułmańskie w Polsce

MZR - Muzułmański Związek Religijny
http://www.mzr.pl

MZR

Gminy wyznaniowe są częścią struktury organizacyjnej Muzułmańskiego Związku Religijnego. Każda gmina ma swoją siedzibę i podlega jej określone terytorium. Gminy organizują życie religijne swoich członków. Gmina posiada osobowość prawną. W Muzułmańskim Związku Religijnym istnieją następujące gminy:

- Gmina Białystok - 15-490 Białystok, ul. Nowogródzka 2a/36:
Gmina Białystok zarejestrowana została w 1960 roku. Gmina posiada dom modlitw i Centrum Kultury Islamu w trakcie budowy.

- Gmina Bohoniki - 16-310 Sztabin, ul. Polna 24:
Wieś Bohoniki (obecnie w województwie podlaskim) nadana została w 1679 roku, przez Jana III Sobieskiego oddziałom tatarskim rotmistrzów Gazy Sieleckiego i Bohdana Kieńskiego, w zamian za zaległy żołd. To ci pierwsi osadnicy założyli tutaj gminę wyznaniową. Obecnie gmina posiada zabytkowy meczet drewniany, dwa cmentarze (w tym jeden czynny) i dom funduszowy.

- Gmina Bydgoszcz - 85-141 Bydgoszcz, ul. Emilianowska 5.

- Gmina Gdańsk - 80-347 Gdańsk, ul. Orłowska 1/2.

- Gmina Gorzów Wielkopolski - 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sczanieckiej 15d/2.

- Gmina Kruszyniany - 15-054 Białystok, ul. Mieszka I 11/64:
Wieś Kruszyniany (obecnie w województwie podlaskim) nadana została w 1679 roku, przez Jana III Sobieskiego oddziałom tatarskim pułkownika Samuela Krzeczowskigo, w zamian za zaległy żołd. Gmina wyznaniowa w Kruszynianach istnieje najprawdopodobniej od drugiej połowy XVIII wieku. Obecnie gmina posiada meczet drewniany, cmentarz, dom funduszowy, działka (tzw. ziemia wakufowa) 35,89 ha.

- Gmina Poznań - 60-650 Poznań, ul. Obornicka 227, adres do korespondencji Fatima Pilarska, 60-645 Poznań, ul. Suchaczewska 14/2.

- Gmina Warszawa - 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 103, tel. 022 824 91 74.

- Gmina Warszawa - Fatih - 02-495 Warszawa, ul. Bodycha 41.

LM - Liga Muzułmańska w Polsce


http://www.islam.info.pl


Liga Muzułmańska w RP


Chwała Allachowi, Panu Światów i pokój niech będzie prorokowi Mohammadowi (Pokój z Nim), jego rodzinie, towarzyszom i wszystkim, którzy szli jego śladami aż do dnia ostatecznego.
Początki powstania Ligi Muzułmańskiej w RP
 Od momentu założenia Ligi (14 kwiecień 2001r) minęły trzy lata w ciągu, których wszystkie działania skierowane były na jej oficjalne zarejestrowanie. Zaangażowanie wielu muzułmanów zaowocowało sukcesem i w dniu 6 stycznia 2004 roku Liga Muzułmańska w RP została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. 
Liga powstała z inicjatywy polskich muzułmanów w odpowiedzi na rosnącą ich liczbę w Polsce oraz duże potrzeby społeczności muzułmańskiej.

Członkostwo Ligi:

 Liga Muzułmańska w RP to związek wyznaniowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zrzeszający polskich muzułmanów a także muzułmanów posiadających obywatelstwo polskie oraz muzułmanów ze stałym i czasowym pobytem w RP.

Obecnie Liga współpracuje z działającymi dotychczas na terytorium Polski stowarzyszeniami muzułmańskimi: Muzułmańskim Stowarzyszeniem Kształcenia i Kultury (MSKK) oraz Stowarzyszeniem Studentów Muzułmańskich (SSM) i dąży do zrzeszenia tych organizacji oraz do członkostwa w Związku Organizacji Muzułmańskich w Europie (FIOE).

Podstawy doktrynalne:

Liga odwołuje się w swojej działalności do źródeł islamu Koranu, Sunny, postępowań i rozstrzygnięć bogobojnych przodków i współczesnych uczonych w islamie

Cele statutowe Ligi to:

-szerzenie idei islamu, nauka i utrwalenie zasad religii islamu;

-sprawowanie muzułmańskich obrzędów religijnych;

-budowanie i zarządzanie ośrodkami kultu religii muzułmańskiej zgodnie z potrzebami Ligi;

-reprezentowanie interesów członków Ligi na forum krajowym i międzynarodowym;

-integracja ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej;

-podjęcie pozytywnej i kreatywnej współpracy w różnych sferach życia, w ramach społeczeństwa polskiego, pomiędzy członkami Ligi i wyznawcami innych religii;

-obrona praw człowieka, zwalczanie wszelkich przejawów rasizmu i nietolerancji.

Realizacja celów statutowych:

-organizowanie życia religijnego w celu zaspokojenia potrzeb religijnych członków Ligi;

-organizowanie konferencji i wykładów;

-emitowanie w radiu i telewizji programów religijno-moralnych, społecznych i kulturalnych;

-prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej;

-publikowanie artykułów i traktatów, w tym przetłumaczonych na język polski książek i innych wydawnictw;

-budowanie meczetów, domów modlitwy;

-zakładanie i rozszerzanie cmentarzy;

-prowadzenie ksiąg parafialnych (śluby, pogrzeby).

Władze Ligi: Władzami Ligi są:

1.   Kongres ogólny.

2.   Rada Naczelna.

3.   Rada Nadzorcza.

Osobami duchownymi Ligi są:

1.   Mufti Ligi w RP

2.   Imamowie

Organem opiniodawczym jest:

1.   Rada Imamów

Ośrodki i Oddziały Ligi:

Liga Muzułmańska posiada swoje ośrodki działalności muzułmańskiej na obszarze ośmiu województw w całej Polsce

Oddział w Warszawie

Oddział w Łodzi

Oddział we Wrocławiu

Oddział w Katowicach

Oddział w Krakowie

Oddział w Poznaniu

Oddział w Lublinie

Oddział w Białymstoku

Kierunki działalności Ligi:

Liga Muzułmańska w RP działa w niżej wymienionych sektorach:

1) Reprezentacja  islamu

-przedstawienie islamu jako religii pokoju, tolerancji i dialogu,

-organizowanie życia religijnego muzułmanów w Polsce,

-organizowanie raz w roku ogólnego zjazdu dla wszystkich muzułmanów w Polsce,

-reprezentowanie muzułmanów przed organami państwowymi,

-reprezentowanie polskich muzułmanów zagranicą.

2) Wydział Kobiet

-organizowanie spotkań religijnych dla kobiet w każdym oddziale w całej Polsce,

-Organizowanie konferencji, kursów dla kobiet z zakresu nauk  islamu i praktyk religijnych

-współpraca z krajowymi organizacjami kobiecymi.

3)Wydział Dzieci

- zapewnianie opieki nad rozwojem religijnym dzieci do 13 roku życia w szczególności poprzez organizowanie lekcji religii, wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych.

-opracowanie programu do nauki religii dla dzieci młodszych i starszych.

- organizowanie koloni, kursów oraz konkursów dla dzieci.

4) Wydział Edukacyjno-Kulturalny

-wydawanie książek o treści muzułmańskiej,

-wydawanie czasopisma muzułmańskiego „As-Salam" (As-Salam znaczy pokój),

-budowa i rozwój strony internetowej,

-Opracowanie programu dla nowych muzułmanów,

-przygotowanie programów edukacyjnych w celu organizacji spotkań religijnych w danych oddziałach Ligi,

-wydawanie książek dla dzieci o treści muzułmańskiej,

-przygotowanie programów telewizyjnych i radiowych oraz publikacja artykułów w prasie ogólnej.

-organizowanie dni kultury muzułmańskiej, wykładów i wystaw promujących sztukę i kulturę muzułmańską.

Wizja na przyszłość:

1)   Zrzeszenie muzułmanów i działających dotychczas organizacji muzułmańskich głównie Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich (SSM) i Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia i Kultury (MSKK).

4)   Dążenie do podpisania ustawy regulującej stosunek Państwa Polskiego do Ligi Muzułmańskiej w ramach naszych dążeń do integracji muzułmanów z polskim społeczeństwem.

5)   Realizacja budowy Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie.

6)   Ścisła współpraca z innymi muzułmańskimi związkami wyznaniowymi głównie w zakresie zaspokajania potrzeb religijnych i interesów muzułmanów w kraju i zagranicą.
Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej

http://www.al-islam.org.pl/


Szyizm w Polsce

Bismillah-ir Rahman-ir Rahim

Witamy na pierwszej polskiej stronie internetowej przedstawiającej Islam w jego szyickiej postaci. Szi’at Ali, czyli stronnictwo Alego (as)  to drugi po sunnizmie nurt w Din (religii) Islamu. Za gwarancję pozostania na ścieżce prawdziwego Poddania uważamy podążanie za Sunną ostatniego ze 124.000 Boskich Posłańców – Proroka Muhammada (saws) – tak jak uczyli tego Ahlul-Bait (as) czyli potomkowie Świętego Proroka (saws), których uznajemy za prawowiernych Imamów – przywódców wspólnoty muzułmańskiej.

Naszym celem nie jest wprowadzanie podziałów ani odgrzewanie sporu sprzed tysiąca czterystu lat. Przeciwnie, chcemy budować jedność zgodnie ze słowami Imama Chomeiniego (ra):

„W Islamie kwestie takie jak rasa, język, narodowość czy geografia nie mają znaczenia. Muzułmanie, zarówno sunnici jak i szyici, są braćmi, a zatem są także równi i cieszą się wszystkimi islamskimi przywilejami oraz prawami.”

Jesteśmy jednak dumni z naszego szyickiego dziedzictwa i pragniemy wypełnić lukę w informacji na jego temat.

Insza Allah strona będzie regularnie aktualizowana, jeżeli ktoś z naszych Braci i Sióstr chciałby wnieść w nią swój wkład bądź podzielić się z nami uwagami i sugestiami na jej temat, prosimy o kontakt. Zapraszamy również do udziału w naszym forum dyskusyjnym, które jest otwarte dla wszystkich Muzułmanów oraz osób zainteresowanych Islamem.

Modlimy się by Allah przyjął nasz skromny wysiłek.

Allahu Akbar!
 

 


Heute waren schon 17 odwiedzający (40 wejścia) hier!
 
Informacje dotyczace redakcji
Email: ahmed4@o2.pl
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=